خـجـستـه بـاد روز 7 آبـان روز جـهـانـی کـورش بـزرگ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگرفته از ایرانبوم

دکتر هوشنگ طالع

بدون هرگونه دودلی، کورش بزرگ شاهنشاه ایران زمین ، بزرگ‌ترین انسان همه‌ی روزگاران است.
او در دورانی که به بردگی کشاندن انسان‌ها، فخر حکومت‌ها و مردمان بود، ”بردگی را برافکند“ .
او در روزگاری که به اسارت کشاندن انسان‌ها، مایه‌ی بزرگی حکومت‌ها و مردمان بود، همه‌ی اسیران دربند را آزاد کرد و به آنان هزینه و توشه راه داد تا به سرزمین خود بازگردند.
او در سال 538 پیش از میلاد یا 1159 پیش از هجرت، فرمان آزادی بشر و حقوق انسان‌ها را منتشر کرد.
کورش بزرگ شاهنشاه ایران، در سه کتاب آسمانی به عنوان پیامبر خداوند ستوده شده است و در تورات، حتا از وی به عنوان مسیح خدا ( رهاننده ، یاسوشیانت) ، نام‌ برده شده است.
این چنین انسانی، ایرانی است و هم میهن و هم تبار ماست.
اگر در سرتاسر تاریخ بیش از 8 هزار ساله‌ی خویش، هیچ نداشتیم و تنها ”کورش“ را داشتیم، برای فخر و سرفرازی ملت ایران در پهنه‌ی گیتی بسنده بود.
ما برا این باوریم و بر این امید که در آینده‌ای نه چندان دور :

که گردون نگردد،مگر بربهی به ما باز گردد،کلاه مهی

 

منشور کورش بزرگ - عبدالمجید ارفعی