سند ملی شدن صنعت نفت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ای شیر پیر بسته‌به‌زنجیر

کز بندت هیچ عار نیامد،

دیری گذشت و چون تو دلیری

در صفّ کارزار نیامد...

 

شعر مهدی اخوان‌ثالث در ستایش

دکتر محمد مصدق

 

۲۹اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت گرامی باد.