چرا ابوموسی؟!

  • پرینت

 

 

نام عربی ابو موسی بر جزیره ایرانی خلیج فارس، عربهای تازه بدوران رسیده را بر آن داشته است، گهگاه در نشستها خود ومجامع بین المللی ادعای مالکیت بر آن جزیره را مطرح کنند، در حالیکه با اندکی دقت، در نقشه‌ها واسناد تاریخی، سیر دگر گونی وتبدیل نام اصلی این جزیره را بنام ساختگی " ابوموسی " میتوان دریافت، که این واژه نامی بی مسماست .

آنچه از اسناد ونقشه های گذشته خلیج فارس بر می آید، جزیره یاد شده با نامهای " بوم اووboum ouw، بوم سووboum sou وبوم سووزboum souz " ثبت شده است، که در هر سه نام آورده شده، واژه " بوم boum " مشترک است، معنی این واژه سرزمین، شهر وزادگاه است که در ترکیبهای بوم وبر، مرزوبوم ویا به تنهایی چون بومی دیده میشود .

بخش دوم از نام اول " اوو ouw "یعنی آب، که هنوزدر برخی از نقاط جنوب کشور آب را با لهجه ی محلی " اوو " تلفظ میکنند ومراد از نام " بوم اوو boum ouw" سرزمین آب یا شهر آب بوده است .
همچنین کلمه های " سوو sou وسووز souz " که سوو را کوتاه شده سووز دانسته اند وبمعنی سبزمیباشد، این واژه هم اکنون در گویشهای جنوب کشور بمعنی سبز نیز رایج است، این بدانجهت است، که در جزیره مورد گفتگو، بدلیل وجود آب شیرین سبزی وخرمی چشمگیر است، بر این پایه است که برخی از جنوبیها، جزیره یاد شده را گپ سبزوو بمعنی سبزه بزرگ می‌نامند ( به مصاحبه محسن پزشکپورپیرامون جزایر سه گانه مراجعه شود ) برخی نیز گفته اند، چون یکی از فرماندهان کریمخان زند که ابوموسی نام داشت به این جزیره رفت، آنرا ابوموسی نامید .

جستار واژه شناسانه بهتراز راز چگونگی تغییر نام اصلی جزیره یاد شده وتبدیل آن به ابوموسی پرده برمیدارد وسیر دگر گونی آنرا روشن میسازد .

در دورانهای گذشته، چون نیاکان ما پای به این جزیره گذاشتند، آب وهوایش را، چشمه های آب شیرین و گوارایش را، همچنین سر سبزیش را، بسرزمین مادریشان یعنی ایران بسیار نزدیک یافتند، پس آنرا " بوم سا " خواندند

همانگونه که پیش از این آمد " بوم " بمعنی سرزمین وسا با معنای شبیه ومانند در ترکیبهای مهسا، پریسا و........دیده میشود، از نام واژه مرکب بوم سا نیز معنی مانند سرزمین مادری، یا مانند زادگاه اشاره شده است

از آنجا که تلفظ بوم سا برای برخی هم میهنان جای گرفته در جنوب کشور که با این جزیره در ارتباط بودند وهم، هم میهنان عرب زبان ما که بعدها در آن جای گرفتند، دشوار مینمود، با جابجایی " م " درواژه دوبخشی بوم سا آنرا به صورت " بو + مسا " که در نوشتن با تبدیل همزه ی آخربه " ی " چون عیسی، مرتضی ومصطفی بگونه " بو + مسی درآمد وبوموسی نوشته شد، باگذشت زمان واژه بوکه معنی پدر از آن دریافت میشد به ابو با همان معنی تبدیل گردید وبگونه " ابو موسی " در آمد .

در سده های بعد مالکان حقیقی این جزیره نام اصلی آنرا چون بسیاری از واژه های زبان فارسی بدست فراموشی سپردند وازنام تحریف شده ابوموسی بهره گرفتند .
با توجه به آنچه از نظر خوانندگان گذشت، گاه آن رسیده است، مسوولان کشور دامن همت بر بندند واعلام کنند در نقشه ها ونوشته ها از یکی از نامهای کهن این جزیره چون بوم سا یا گپ سبزو بهره گرفته شود .


منابع:
1 - اسناد نام خلیج فارس، میراث کهن وجاودان
2 – نامهای ابوموسی را بهتر بشناسیم
3 – حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر تنب وابوموسی