چگونه نقشه ایران به شمایل گربه درآمد؟

برای هر ملت و کشوری پاره‌شدن بخشی از سرزمینش همیشه دردناک و دیرهضم و بدون‌تردید غیرقابل بخشش است. ایرانیان نیز از این اصل دور نیستند. ایرانیان شهره‌اند به اینکه هیچگاه کشورها و اقوام مهاجمی که منجر به تجزیه و پاره‌پاره شدن ایران شده‌اند را نبخشیده و از آنان با واژه‌های ویژه یاد کردند. از این دسته می‌توان به صفت اسکندر مقدونی اشاره کرد که از او با عنوان «اسکندر گجسته» یاد می‌شود

ادامه مطلب: چگونه نقشه ایران به شمایل گربه درآمد؟

معرفی دوره تاریخ تجزیه ایران

موری برتنۀ درختی لانه داشت. آوندی(1) از آن درخت، چونان جویباری از کنار آن لانه می‌گذشت و همواره بر مور، زمزمه می‌کرد.
روزی آن مور، به پی جویی برخاست و با سنگینی خود، روی به پایین نهاد. همراه آوند برفت، تا به ریشه‌های درخت رسید. همراه آن ریشه‌ها، ژرفای زمین را کاوید و با دانش بسیار به لانه بازگشت. او می‌دانست که آوند، آن همه آب و خوراک را چگونه از دل خاک بر می‌گیرد.

ادامه مطلب: معرفی دوره تاریخ تجزیه ایران

انتشار کتاب «پان ترکیسم و وحدت ملی ایران»

در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم میلادی که هم‌زمان با اوج‌گیری تجددخواهی (تجدیدنظرطلبی) غرب‌گرایانه در امپراتوری عثمانی بود، اندیشهٔ پان‌ترکیسم نیز پایه‌ریزی شد. چنان‌که از سال‌های آغازین قرن بیستم میلادی، این اندیشه، راهنمای فکری غالب روشنفکران تجدیدنظر طلب ترک در هر حرکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... در امپراتوری عثمانی و سپس در جمهوری ترکیه گردید.

ادامه مطلب: انتشار کتاب «پان ترکیسم و وحدت ملی ایران»

معرفی کتاب پندهاي شاهنامه

ادامه مطلب: معرفی کتاب پندهاي شاهنامه

انتشار کتاب «مبانی حقوق عمومی در ایران کهن»

  به تازگی کتابی حقوقی - سیاسی تحت عنوان « مبانی حقوق عمومی در ایران کهن » روانۀ بازار آثار حقوقی شده است.

با تورق آن و سپس با مطالعه ی این کتاب بر شگفتی انسان که همراه با حس غرور ملی برای هر ایرانی است در آدمی بیشتر می شود .

ادامه مطلب: انتشار کتاب «مبانی حقوق عمومی در ایران کهن»