کتاب حقوق حمل و نقل نوشته ی محمد رسولی منتشر شد.

 

صنعت حمل و نقل اهمیت خاص خود را دارد و به گونه ای تقریباً به همه ی مردم جامعه مربوط می شوداین کتاب جامع ترین کتاب در زمینه ی حمل و نقل می باشد که به  انواع حمل و نقل اعم از جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی پرداخته است و نیز انواع شرکت های حمل و نقل و موضوعات مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده است
برای کلیه ی کسانی که در زمینه ی حمل و نقل فعالیت دارند، داشتن این کتاب لازم به نظر می رسد