ريشه و تبار مردم آذربايجان

مردم آذربايجان همان گونه كه نام سرزمينشان نشان مي‌دهد، مردماني هستندايراني نژاد (آريايي نژاد). نام آذربايجان از آتروپات سردار هخامنشي كه آذربايجان را از چنگال اسكندر رهاند و تا ساليان دراز خود و خاندانش سر رشته‌دار اين سرزمين بودند، گرفته شده. اين سرزمين پيش از آتروپات، ماد خرد ناميده مي‌شدي.

ادامه مطلب: ريشه و تبار مردم آذربايجان

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

در دهه‌هاي پاياني قرن نوزدهم ميلادي كه هم‌زمان با اوج‌گيري تجددخواهي (تجديدنظرطلبي) غرب‌گرايانه در امپراتوري عثماني بود، انديشه‌ي پان‌تركيسم نيز پايه‌ريزي شد. چنان‌كه از سال‌هاي آغازين قرن بيستم ميلادي، اين انديشه ، راهنماي فكري غالب روشنفكران تجديدنظر طلب ترك در هر حركت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ... در امپراتوري عثماني و سپس در جمهوري تركيه گرديد.

ادامه مطلب: پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)