«ملت­گرايي» : علم شناسايي قوانين و شرايط بقاي ملت

ملتگرايي، علم شناسايي قوانين و شرايط هستي و سربلندي ملتهاست. ملت، چونان هر موجود زنده، تنها در شرايط ويژه و در پناه نظم و قوانين ويژه، ميتواند باقي بماند.

ادامه مطلب: «ملت­گرايي» : علم شناسايي قوانين و شرايط بقاي ملت