ايرانيان: برابر اين جنايت، فرياد خود را رساتر كنيد جعل تاريخ با جغرافيا

خليج‌فارس از هزاران سال پيش، نه توسط ايرانيان، بلكه توسط ملت‌هايي كه با ايرانيان مراوده داشته‌اند، از جمله يونانيان، درياي جنوب ايران يا پرشياي قديم خوانده شده است و در نقشه‌هاي باستاني از جمله از قول هرودوت و گزنفون به اين دريا Sinus persicus (درياي پارس) اطلاق مي‌شده است. ....

Register to read more...

نقشه ‎ي خليج فارس

خليج‌فارس از همان زمان هم راه ارتباطي شرق به غرب بود. بزر‌گ‌راه شاهي كه شوش را به آسياي كوچك مي‌پيوست و از شوش نيز به خليج‌فارس وصل مي‌شد، كمابيش 2650 كيلومتر بود......ايراني‌ها پيش از هخامنشيان مي‌كوشيدند تا خليج فارس را مكاني امن و آرام نگاه دارند. امنيت خليج فارس براي بازرگانان حياتي بود.

 

Register to read more...

گفتار سازمان‌هاي مردم نهاد در روز ملي خليج فارس

خواست ما از مسئولین کشور، کاهش روابط دیپلماتیک با امارات متحده عربی و اخراج سفیر امارات از ایران، و کاهش روابط تجاری ایران با این کشور متخاصم مي‌باشد.....

Register to read more...